cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Lĩnh vực nghiên cứu
  • Chính sách, chiến lược và các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thảm họa
  • Chính sách, chiến lược và biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
  • Các biện pháp quản lý và các hoạt động nâng cao nhận thức về rủi ro thảm họa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân sống trong khu vực dễ bị tổn thương
  • Nghiên cứu (baseline study), đánh giá nhu cầu và xây dựng đề xuất dự án về giảm nhẹ rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu
  • Đánh giá hiệu quả, tác động dự án giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu
  • Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng (CBDRM)
  • Sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu
  • Truyền thông trong giảm nhẹ rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu
 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính