25/07/2019

Thu thập dữ liệu đánh giá tác động dự án giữa kì của Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD)

1. Thời gian: Tháng 02/2016 - Tháng 08/2016
2. Địa điểm: Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Việt Nam
3. Mục tiêu: Mục tiêu của dự án là phát triển bền vững nguồn lợi ven biển tại các tỉnh dự án
4. Hoạt động chính: Mô tả tóm tắt các hoạt động chính của dịch vụ tư vấn cung cấp bởi AMDI
i. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, cán bộ địa phương và Đoàn đánh giá tác động dự án của Ngân hàng thế giới trong suốt quá trình xây dựng
ii. Giám sát tất cả các giai đoạn thu thập dữ liệu khảo sát tại các hộ gia đình thuộc các tỉnh dự án.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Ban Quản lý trung ương dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)
8. Ngân sách: 2.019.633.000 VND

Tin Liên Quan