26/07/2018

Giá trị cốt lõi

Adapt     : Khả năng thích ứng với những thử thách

Mobilize  :  Huy động tối đa nguồn lực

Dedicate  : Tận tâm

Innovate   : Sáng tạo