21/10/2019

Khảo sát ban đầu và nghiên cứu thị trường cho dự án “Nâng cao giá trị ngành gia vị để xóa đói giảm nghèo ở miền Bắc Việt Nam”

1.      Thời gian: Tháng 08/2012 - Tháng 11/2012 

2.       Địa điểm:  Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Việt Nam

3.       Mục tiêu:

-        Phát triển bền vững các sản phẩm gia vị thảo dược, quế và hoa hồi thông qua phương pháp tiếp cận chuối giá trị đóng góp vào phát triển kinh tế của vùng miền núi phía Bắc;

-        Chỉ đạo quản lý và phát triển bền vững cho các nguồn lâm sản ngoài gỗ để đảm bảo tuổi thọ và giá trị của ngành được xây dựng và thực hiện;

-        Tất cả các bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị ngành gia vị đã nâng cao năng lực và cơ hội mới để phát triển ngành gia vị.

 4.       Hoạt động chính:

-        Tiến hành thẩm định và lập báo cáo sơ bộ

-        Thiết kế công cụ khảo sát và phương pháp nghiên cứu

-        Xây dựng kế hoạch nghiên cứu (Báo cáo sơ bộ)

-        Tiến hành thu thập số liệu (dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp)

-        Nhập và xử lý số liệu

-        Hội thảo xác nhận (1/2 ngày) tại Lào Cai

-        Trình bày báo cáo (1 ngày) tại Hội thảo Đối thoại Công – Tư tại Hà Giang.

 5.       Đơn vị thực hiện:

-       Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI

6.      Nhà tài trợ: SNV

7.       Ngân sách: 10.742         US$