29/07/2019

Dịch vụ tư vấn dự án tăng cường kỹ năng phục vụ đào tạo dựa vào doanh nghiệp và nghiên cứu thuế đào tạo

1. Thời gian: Tháng 02/2014-Tháng 08/2014
2. Địa điểm: Việt Nam
3. Mục tiêu: Kết quả nghiên cứu sẽ là nền tảng cho việc xây dựng chính sách cho đào tạo nghề, liên kết đào tạo nghề với sử dụng lao động trong doanh nghiệp; Cải thiện mối liên kết và thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp trong đào tạo nghề; Chuyển đổi cơ cấu đào tạo nghề dựa vào trường học thành đào tạo dựa vào doanh nghiệp; Nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với công tác đào tạo và sử dụng lao động thông qua đóng góp một phần chi phí đào tạo vào quỹ hỗ trợ Đào tạo nghề để hỗ trợ đào tạo (có thể thông qua hình thức đào tạo hoặc các hình thức khác); Điều chỉnh chính sách phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước để đào tạo nguồn nhân lực.
4. Hoạt động chính:
- Nghiên cứu các hệ thống đào tạo và mô hình đào tạo dựa vào doanh nghiệp trên thế giới, đánh giá thuận lợi và bất lợi của những mô hình này.
- Khảo sát hiện trạng đào tạo dựa vào doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm nghiên cứu các chính sách liên kết đào tạo nghề với các doanh nghiệp. Xem xét và so sánh thuận lợi, bất lợi và tính khả thi giữa giáo dục thường xuyên (dài hạn) và đào tạo song song;
- Tổ chức điều tra mẫu tại các doanh nghiệp theo ngành, sở hữu, quy mô doanh nghiệp, loại hình đào tạo nghề và chi phí đào tạo;
- Tổ chức hội thảo tham vấn với sự tham gia của các doanh nghiệp nhằm thu thập và lấy ý kiến về chi phí đào tạo và chi phí hỗ trợ đào tạo nghề;
- Chỉ định đơn vị thu thuế đảm bảo hiệu quả chi phí: chi phí không được vượt quá giá trị thuế thu được; đề xuất các cơ chế thu thập và thanh toán hợp lý, đảm bảo an toàn, tránh sử dụng sai mục đích;
- Tổng hợp, phân tích và đánh giá chi phí đào tạo/ hệ thống quản lý tài chính dựa vào phân tích, đưa ra bằng chứng về tính khả thi của gói chi phí đào tạo.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
7. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
8. Ngân sách: 3.057.990.000 VND

Tin Liên Quan