29/07/2019

Dịch vụ tư vấn nghiên cứu Quốc gia đánh giá ảnh hưởng của Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) Số 5113-VN


1. Thời gian: Tháng 06/2014-Tháng 11/2014
2. Địa điểm: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Binh Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau và Sóc Trăng - Việt Nam
3. Mục tiêu: Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững được đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, với tổng ngân sách 124,5 triệu USD, trong đó 100 triệu USD được cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), 6,5 triệu USD được cấp bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu và vốn huy động trong nước. Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện từ 2012 đến 2017 tại 8 tỉnh dự án: Cà Mau, Sóc Trăng (các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long), Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định (các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ) và Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa (các tỉnh Duyên hải Bắc Trung Bộ). Mục tiêu tổng thể của dự án là để cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải được lựa chọn tại Việt Nam.
4. Hoạt động chính: Mô tả tóm tắt các hoạt động chính của dịch vụ tư vấn cung cấp bởi AMDI
Hoạt động tư vấn thuộc Hợp phần D – Quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Khảo sát nhằm thu thập thông tin về hiện trạng của các khu vực dự án để thiết lập cơ sở đánh giá tác động của can thiệp dự án trong tương lai. Nhóm tư vấn đã tiến hành khảo sát trong các cộng đồng dân cư thuộc các tỉnh dự án nhằm thu thập dữ liệu về:
- Phương pháp và cách thức đánh bắt thủy hải sản; Kiến thức và thực tiễn nghề thủy hải sản bền vững
- Tham gia và đồng quản lý; Xung đột cộng đồng;
- Thu nhập; Lực lượng lao động và sinh kế không dựa vào nghề thủy hải sản;
- Chất lượng và tính bền vững của ngành thủy hải sản.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, Bộ NN&PTNT
7. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới
8. Ngân sách: 2.199.872.000 VND

Tin Liên Quan