23/08/2018

Dự án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Công mở rộng (dự án BCC)

Tên dự án: Tư vấn Đánh giá những tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đến các hành lang đa dạng sinh học cho Dự án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Công mở rộng (dự án BCC)

1.       Thời gian: tháng 4/2017 – tháng 12/2018

2.       Địa điểm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, Việt Nam

3.       Mục tiêu: Đề xuất các giải pháp lâu dài để hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý thích ứng trong cảnh quan bảo tồn dự án BCC trên cơ sở tác động biến đổi khí hậu thông qua (i) xác định và đánh giá tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đến các hệ sinh thái và các giá trị đa dạng sinh học trong chương trình “Bảo tồn cảnh quan Trung Trường Sơn của khu vực phía tây các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam và (ii) Đề xuất một kế hoạch thích ứng có các giải pháp dài hạn hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý thích ứng, từ đó giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái khu vực và các giá trị đa dạng sinh học.

4.       Hoạt động chính:

(i)         Xây dựng kế hoạch làm nghiên cứu chi tiết để hoàn thành các kết quả đầu ra;

(ii)       Tổ chức thực địa nghiên cứu hiện trạng của dự án;

(iii)      Đánh giá các phát hiện và tác động của Biến đổi khí hậu lên khu vực dự án;

(iv)     Xây dựng kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu cho dự án;

(v)       Hoàn thiện Báo cáo về các phát hiện và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các giá trị đa dạng sinh học trong chương trình Bảo tồn Cảnh quan vùng Trung Trường Sơn;

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI & Trung tâm Đa dạng và An toàn Sinh học

6.       Đơn vị hưởng lợi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ban quản lý dự án Hành lang Bảo tồn Đa dạng Sinh học Tiểu Vùng Mê Công mở rộng)

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

8.       Ngân sách: 100,000 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan