07/08/2018

Tư vấn về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) cho Dự án Quản lý thiên tai

Tên dự án: Tư vấn về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) cho Dự án Quản lý thiên tai

1.       Thời gian: tháng 7/2016 – tháng 1/2019

2.       Địa điểm: 10 tỉnh duyên hải miền Trung, Việt Nam, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận

3.       Mục tiêu: Hỗ trợ thực hiện Hợp phần này bao gồm kiểm tra, giám sát và cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho Bộ NN&PTNT, CPMO, các PPMU và 100 xã, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ mục tiêu của Chương trình Quốc gia về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (Quyết định số 1002/QĐ-TTg) và Hợp phần 3 của dự án

4.       Hoạt động chính: AMDI cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các nhiệm vụ cụ thể dưới đây:

(i)   Lập kế hoạch thực hiện CBDRM bao gồm chuẩn bị và cập nhật kế hoạch thực hiện CBDRM chi tiết, tăng cường tổ chức thể chế cho việc thực hiện các hoạt động CBDRM;

(ii) Thực hiện kế hoạch CBDRM;

(iii)      Thực hiện giám sát và đánh giá bao gồm vận hành và cập nhật hệ thống giám sát và đánh giá;

(iv)     Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định hiện hành, tài liệu kỹ thuật về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai

(v) Giám sát, hỗ trợ thực hiện, hướng dẫn kỹ thuật cho các hoạt động sẽ được triển khai trong hợp phần 3.

(vi)     Tham vấn các đơn vị chức năng, các tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ trong đề xuất thiết kế hoạt động của hợp phần

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI

6.       Đơn vị hưởng lợi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – CPO)

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế Giới (WB)

8.      Ngân sách: 6,005,000,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan