06/08/2018

Tên dự án: Tổ chức 32 khóa đào tạo cho Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Công

Tên dự án: Tổ chức 32 khóa đào tạo cho Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Công

1.       Thời gian: tháng 11/2011 – tháng 6/2013

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu: Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam, hướng tới bảo vệ môi trường và các di sản văn hóa; phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, ủng hộ người nghèo; nâng cao năng lực cho các cơ quan và tổ chức du lịch công và tư. 

4.       Hoạt động chính: Viện AMDI cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các nhiệm vụ cụ thể dưới đây:

(i)      Thiết kế xây dựng tài liệu đào tạo và tổ chức thực hiện các khóa đào tạo cho các giảng viên cấp cao, giảng viên khác, các nhà điều hành doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ cũng như các cán bộ ngành du lịch do dự án lựa chọn;

(ii)    Tổ chức các buổi hội thảo nâng cao nhận thức; các khóa đào tạo có kết hợp với thực hành;

(iii)   Xây dựng 5 cuốn sách đào tạo và các tài liệu hỗ trợ giáo dục về ngành du lịch;

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI

6.       Đơn vị hưởng lợi: Ngành du lịch Việt Nam

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

8.       Ngân sách: 450,190 USD

 

 

Tin Liên Quan