16/02/2024

VIỆN AMDI TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 5/2/2024, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) đã tổ chức buổi họp khởi động triển khai Nghiên cứu xây dựng Hệ thống tích hợp hỗ trợ lập kế hoạch giảm nhẹ thiện tai lũ lụt hướng tới quản lý chất thải nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng Sông Cửu Long (IDSS-MEKONG). Tham gia buổi họp khởi động, có Đại diện nhà tài trợ (Quỹ RIDA) và các thành viên nhóm nghiên cứu. Cuộc họp khởi động đã thống nhất Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cũng như cơ chế phối hợp giữa các bên để triển khai Nghiên cứu.

Hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc như SDG9, SDG11, SDG12,  SDG13 và SDG17, Dự án Nghiên cứu sẽ xây dựng  mô hình quản lý chất thải nông nghiệp bền vững tại tiểu vùng sông Cửu Long (khu vực giáp ranh 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia) nhằm góp phần giảm thiểu việc đốt chất thải nông nghiệp trên đồng ruộng tại các cộng đồng thu nhập thấp và khó khăn trong khu vực ASEAN.

Online Kick-off Meeting

Dự án nghiên cứu này sẽ được triển khai bởi Liên danh đứng đầu là Đại học Cranfield- Vương quốc Anh, và các thành viên tham gia bao gồm Viện AMDI, Viện Khoa học Khí tượng Thủy Văn & Biến đổi khí hậu – Việt Nam, Đại học Bedfordshire – Vương quốc Anh, Đại học Loraine – Pháp, Học viện nông nghiệp Việt Nam, Trường đại học quốc gia Lào và Uỷ ban Sông Mêkong tại Cămpuchia. Viện AMDI sẽ chịu trách nhiệm điều phối chung và triển khai hoạt động đánh giá hiện trạng ô nhiễm rác thải nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Căm pu chia.

Theo kế hoạch, Dự án nghiên cứu sẽ được triển khai từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 6 năm 2024.

Tin Liên Quan