07/08/2018

Dự án Giáo dục Trung học Cơ sở khu vực khó khăn nhất tại Việt Nam – Giai đoạn 2 (Vốn vay ADB 3201-VIE)

Tên dự án: Dự án Giáo dục Trung học Cơ sở khu vực khó khăn nhất tại Việt Nam – Giai đoạn 2 (Vốn vay ADB 3201-VIE)

1.       Thời gian: 2015-2021

2.       Địa điểm:  28 tỉnh, Việt Nam

3.       Mục tiêu:

- Tăng cường cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng, sự phù hợp đối với giáo dục trung học cơ sở tại các khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số.

- Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ dự án: thiết lập cụm trường và mạng lưới giáo viên giữa các trường; nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện; tăng cường chất lượng giáo dục các môn khoa học thông qua các cụm trường.

4.       Hoạt động chính:

  • Hỗ trợ BQLDA Trung ương (BQLDA TW) và các BQLDA địa phương (BQLDA ĐP) thực hiện các chương trình và hoạt động của dự án, bao gồm hoạt động đấu thầu, nâng cao nhận thức cộng đồng, các vấn đề của nhóm DTTS, vấn đề về giới, biên soạn sách giáo khoa, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục quản lý thiên tai, tư vấn và hướng nghiệp, phát triển cụm trường, phát triển thư viện, khối cấp, phát triển năng lực quản lý giáo dục, các chương trình đào tạo, giám sát và đánh giá;
  • Hỗ trợ về mặt thiết bị và hậu cần nhằm đảm bảo cho việc hoạt động suôn sẻ và hoàn thành các dịch vụ tư vấn;
  • Tổ chức hội thảo kỹ thuật nhằm thảo luận về đầu vào và phương pháp cho việc biên soạn sách giáo khoa/tài liệu của chuyên gia tư vấn;
  • Hội thảo tập huấn cho bồi dưỡng viên; tổ chức hội thảo đánh giá các tư liệu biên soạn bởi các chuyên gia tư vấn;

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI & PRIMEX

6.       Đơn vị hưởng lợi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

8.       Ngân sách:  2,079,290 USD (tổng giá trị gói thầu)

 

 

 

 

Tin Liên Quan