29/07/2019

Khảo sát ban đầu về Kiến thức, Thái độ và Hành vi (KAP) về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu


1. Thời gian: Tháng 01/2013-Tháng 04/2013
2. Địa điểm: Tiền Giang, Trà Vinh, Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình, Việt Nam
3. Mục tiêu:
Mục tiêu chung là cung cấp một khái quát chung về kiến thức, thái độ, thực tiễn, nhận thức và nguồn thông tin về phòng chống rủi ro thiên tai và sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu của các nhóm đối tượng khác nhau trong 5 tỉnh thuộc khu vực dự án nêu trên.
4. Hoạt động chính:
(i) Soạn thảo đề xuất khảo sát và thảo luận với Oxfam và MCD để thống nhất về phương pháp nghiên cứu và phương pháp chọn mẫu
(ii) Xây dựng một kế hoạch chi tiết để tiến hành khảo sát (khảo sát KAP và nghiên cứu định tính) bao gồm 3 hợp phần dự án, bao gồm chuẩn bị và thiết kế kĩ thuật, tập huấn thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu thực địa, nhập, làm sạch và phân tích dữ liệu cũng như báo cáo và nộp bản báo cáo cuối kì cho Oxfam và MCD
(iii) Thu thập thông tin từ các hộ gia đình về KAP cũng như thông tin sơ lược về xã hội, kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, thông tin về hệ sinh thái và khí hậu (xã, huyện và tỉnh), kế hoạch CFSC và SEDP, tiếp cận phương pháp đồng quản lý, v.v.
(iv) Tiến hành đào tạo cho cán bộ thu thập dữ liệu từ các khu vực dự án
(v) Chỉ đạo điều phối và giám sát nhóm thu thập dữ liệu tại khu vực dự án
(vi) Chịu trách nhiệm giám sát công tác thu thập dữ liệu của 10 tình nguyện viên trong quá trình khảo sát và tiến hành FDG cũng như phỏng vấn sâu tại các xã.
(vii) Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu thu thập được. Việc phân tích sẽ mang lại thông tin thống kê toàn diện về kiến thức, thái độ và hành vi của các nhóm mục tiêu. Số liệu thống kê sẽ được phân loại theo giới và so sánh giữa các xã can thiệp và kiểm soát tại mỗi tỉnh dự án để làm rõ tình trạng hiện tại của dự án
(viii) Phân tích dữ liệu định lượng và các thông tin nêu trên để xác định được các yếu tố quyết định thành công liên quan đến tính bền vững của dự án và xây dựng các thông điệp chính cho công tác nâng cao nhận thức, lựa chọn sinh kế và các chiến lược vận động chính sách, các khoảng trống cho sự can thiệp của dự án
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Oxfam và MCD
7. Nhà tài trợ: AusAID
8. Ngân sách: 25.094 US$

Tin Liên Quan