29/07/2019

Nghiên cứu ban đầu cho Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khí hậu thông minh ở khu vực sông Mê Kông, Việt Nam”


1. Thời gian: Tháng 01/2013-Tháng 03/2013
2. Địa điểm: Kiên Giang, An Giang, Việt Nam
3. Mục tiêu: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá mức độ chuẩn bị ở thời điểm hiện tại để ứng phó với những thiên tai liên quan đến thời tiết của các trường học và cộng đồng tại 15 xã dự án; Đo lường mức độ thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng và người dân tại 15 xã dự án này. Phép đo này sẽ cung cấp thông tin ban đầu cần thiết cho công tác đo lường sự ảnh hưởng mà dự án tạo ra tại các xã mục tiêu.
4. Hoạt động chính:
Mục tiêu của nghiên cứu là thiết lập dữ liệu ban đầu theo các chỉ số kết quả cụ thể của dự án được quy định trong Program Logic, bao gồm:
(i) Mục tiêu 1:
- Xác định các tài liệu IEC có sẵn tại trường học
- Xác định thiết bị sơ cứu hiện có và công dụng của chúng tại những trường mục tiêu
- Xác định mức độ chuẩn bị phòng chống thiên tai của các trường mục tiêu. Bao gồm đào tạo, lập kế hoạch và tập huấn mô phỏng
- Đánh giá các yêu cầu bảo hành và phục hồi hệ thống cảnh báo sớm
- Xác định mức độ sẵn sàng ứng phó với thiên tai của cộng đồng. Bao gồm năng lực ERTS, kế hoạch sơ tán và kế hoạch chuẩn bị cộng đồng
(ii) Mục tiêu 2:
- Xác định trình độ kiến thức, thái độ và nhận thức về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại các cộng đồng mục tiêu
- Xác định các công cụ và vật liệu thích ứng với biến đổi khí hậu sẵn có trong cộng đồng
- Xác định mức độ thực tế của thích ứng với thiên tai trong cộng đồng, ví dụ: cơ sở hạ tầng.
- Khảo sát các lựa chọn và tùy chọn sinh kế hiện có
- Xác định tình trạng của các nguồn sinh kế chống chọi với thời tiết tại các khu vực mục tiêu
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Hội Chữ thập đỏ Đức, Chữ thập đỏ Việt Nam và Chữ thập đỏ Úc
7. Nhà tài trợ: AusAID
8. Ngân sách: 14.993 US$

Tin Liên Quan