06/08/2018

Nghiên cứu mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu tại Cần Thơ, Quy Nhơn và Đà Nẵng

Tên dự án: Nghiên cứu mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu tại Cần Thơ, Quy Nhơn và Đà Nẵng

1.       Thời gian: tháng 1/2012 - tháng 6/2015

2.       Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ

3.       Mục tiêu: Xác định phương thức hiệu quả để cải thiện và chia sẻ những kiến thức và hiểu biết về Biến đổi khí hậu (BĐKH) và những rủi ro và những yếu tố khó lường trong quá trình phát triển của các bên liên quan. Từ đó tạo ra nền tảng hỗ trợ giảm nhẹ rủi ro từ những hiểm họa liên quan đến nước và hỗ trợ quá trình thích ứng với BĐKH trong cộng đồng ven biển và đồng bằng châu thổ ở Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ tại Việt Nam.

4.       Hoạt động chính:

(i)         Thực hiện khảo sát ban đầu về kiến thức và nhận thức về rủi ro BĐKH;

(ii)       Tổ chức diễn đàn truyền thông rủi ro BĐKH;

(iii)      Tổ chức truyền thông nhóm về rủi ro BĐKH;

(iv)     Thử nghiệm và hoàn thành mô hình học tập về BĐKH;

(v)       Chia sẻ kết quả nghiên cứu.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

6.       Đơn vị hưởng lợi: Chính quyền và cộng đồng ven biển và đồng bằng châu thổ ở Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ tại Việt Nam

7.       Nhà tài trợ: Trung tâm nghiên cứu Phát triển quốc tế (IDRC)- Canada

8.       Ngân sách: 5,233,000,000 VNĐ (bao gồm cả ngân sách đối tác thực hiện)

Tin Liên Quan