07/08/2020

Nghiên cứu cơ chế tài chính bền vững cho sinh kế nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu

1. Thời gian: Tháng 10/2010 - Tháng 12/2010
2. Địa điểm: Việt Nam
3. Mục tiêu:
Các mục tiêu chủ yếu bao gồm:
(i) Rà soát, phân tích các mô hình thể chế, quy định và thị trường cơ chế tài chính bền vững cho sinh kế ở Việt nam, bao gồm trợ cấp, bảo hiểm rủi ro về thời tiết, tín dụng vi mô, bảo hiểm vi mô và các quỹ tự vững giúp đối tác địa phương giảm nhẹ tác động đến sinh kế nông nghiệp trên địa bàn;
(ii) Rà soát các mô hình bảo hiểm rủi ro thời tiết đã thành công hay thất bại, bảo hiểm vi mô, tín dụng vi mô, sinh kế nông/ngư nghiệp ở các quốc gia khác và rút ra bài học để áp dụng tại Việt Nam;
(iii) Phân tích, đề xuất chiến lược và mô hình bảo hiểm rủi ro thực tế, tín dụng vi mô và các quỹ tự vững giúp đối tác giảm thiểu rủi ro đối với sinh kế nông nghiệp, cũng là phương thức để thích nghi với biến đổi khí hậu;
(iv) Đánh giá và đề xuất các nguồn lực tiềm năng để hình thành một cơ chế tài chính cho phép phân phối trợ cấp bảo hiểm nông nghiệp một cách hiệu quả đến các đối tác địa phương.
4. Hoạt động chính:
Mô tả tóm tắt các hoạt động chính của dịch vụ tư vấn cung cấp bởi AMDI
- Nhóm tư vấn sẽ làm việc với chương trình biến đổi khí hậu của SNV nhằm lên kế hoạch chi tiết và thống nhất các phương pháp/công cụ nghiên cứu:
+ Thiết lập các phương pháp và công cụ sử dụng trong quá trình nghiên cứu
+ Xác định các đề tài, lĩnh vực, các bên liên quan, nhóm đối tượng ở địa phương để nghiên cứu thu thập thông tin cơ bản
+ Thống nhất kế hoạch
+ Thảo luận chi tiết với nhóm SNV/LCB
- Nghiên cứu các tài liệu tổng quan và các dữ liệu thứ cấp
- Tiếp tục xác định các lỗ hổng và các nhu cầu phục vụ mục đích tư vấn và đánh giá thực địa của các bên liên quan.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Tổ chức phát triển Hà Lan SNV
7. Nhà tài trợ: SNV
8. Ngân sách: 15.936 US$

Tin Liên Quan