21/10/2019

Tên dự án: Đánh giá cuối kì hệ thống giám sát dựa vào cộng đồng “Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch” của USAID

1. Thời gian: Tháng 12/2011- Tháng 06/2012
2. Địa điểm: Cần Thơ, Kiên Giang, Quảng Trị, Hưng Yên và Hà Nam
3. Mục tiêu: Hoạt động dự án bao gồm 3 hợp phần: Sức khỏe con người, Sức khỏe động vật và Truyền thông thay đổi hành vi. Mô hình giám sát dựa vào cộng đồng thu hút cả cán bộ y tế và cán bộ thú y với vai trò cộng tác viên cấp thôn và lấp khoảng trống quan trọng trong hệ thống giám sát quốc gia bằng cách cung cấp thông tin cập nhật cơ sở thông qua giám sát chủ động.
4. Hoạt động chính:
Mô tả tóm tắt các hoạt động chính của dịch vụ tư vấn cung cấp bởi AMDI
- Gặp gỡ và thảo luận chi tiết với cán bộ APII để soạn thảo chiến lược đánh giá và phương pháp nghiên cứu.
- Gặp mặt các đối tác API (FAO, WHO) và các đối tác chính phủ về đầu vào và đề xuất của họ về phương pháp nghiên cứu.
- Rà soát các tài liệu liên quan từ các đối tác APII và API, bao gồm các đánh giá và nghiên cứu về chi phí trước đó.
- Hoàn thiện đề xuất đánh giá bao gồm chiến lược, kế hoạch thực hiện, phương pháp nghiên cứu (với mục tiêu và chỉ số, câu hỏi nghiên cứu, danh sách các biến chính, mẫu hiển thị dữ liệu và kế hoạch phân tích dữ liệu) và ngân sách được phê duyệt bởi APII cùng với tư vấn quốc tế. Chuyên gia tư vấn quốc tế và nhóm chuyên gia trong nước có thể thảo luận và thống nhất về các công việc cụ thể cho mỗi bên được mô tả chi tiết trong bảng sau về thời gian và các sản phẩm cũng như các quy trình kĩ thuật đi kèm.
- Thu thập, xử lý dữ liệu (bao gồm xác minh và làm sạch) cũng như phân tích nội tuyến.
- Xây dựng và trình bày trước APII một cơ sở dữ liệu hoàn thiện và đầy đủ, hiển thị dữ liệu, hướng dẫn nhập mã/sách hướng dẫn, ghi chép thực địa hoàn thiện và đầy đủ, và tài liệu về quá trình thu thập và nhập dữ liệu.
- Dựa trên kế hoạch phân tích và mẫu đầu ra thống nhất giữa chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước, tiến hành phân tích dữ liệu định tính và định lượng thu thập được và cung cấp kết quả phân tích và đầu vào cho chuyên gia tư vấn quốc tế để xây dựng báo cáo đánh giá.
- Tiến hành phân tích dữ liệu hoặc cung cấp sửa đổi các kết quả phân tích dữ liệu được cung cấp theo yêu cầu của chuyên gia tư vấn quốc tế trong suốt quá trình lập báp cáo đánh giá.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)
6. Đơn vị hưởng lợi: Abt Associates Inc
7. Nhà tài trợ: USAID
8. Ngân sách: 249.215 US$

Tin Liên Quan