06/08/2018

Tên dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012

Tên dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012

1.       Thời gian: 2007 - 2012

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu: Chương trình nhằm góp phần phát triển nông thôn thông qua việc sử dụng công nghệ khí sinh học, xử lý chất thải chăn nuôi, cung cấp năng lượng sạch và rẻ cho bà con nông dân, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo thêm công ăn việc làm ở nông thôn và giảm thiểu sử dụng nguyên liệu hóa thạch, giảm hiện tượng phá rừng và giảm lượng khí thải nhà kính.

4.       Hoạt động chính:

(i)      Khảo sát người sử dụng khí sinh học 2012 và giám sát công trình tham gia tín chỉ vàng tự nguyện;

(ii)    Khảo sát thiết bị sử dụng khí sinh học năm 2012;

(iii)   Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp (6 khóa), tiếp thị và kỹ năng bán hàng hiệu quả (8 khóa), tập huấn nâng cao cho kỹ thuật viên (12 khóa), tập huấn nâng cao cho thợ xây.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI

 6.      Đơn vị hưởng lợi: Người sử dụng khí sinh học, các hộ chăn nuôi, các tổ chức và cá nhân hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực khí sinh học.

7.       Nhà tài trợ: Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV)

8.       Ngân sách: 303,485 USD

Tin Liên Quan