27/07/2018

Các lĩnh vực hoạt động

Hoạt động của AMDI tập trung vào ba lĩnh vực chính:

  • Tư vấn: AMDI cung cấp các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: quản lý và phát triển bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế, tư vấn đầu tư, phát triển du lịch bền vững, y tế, giáo dục, nông nghiệp và thủy sản, xây dựng năng lực, rà soát và đánh giá chính sách, đối thoại liên quan đến chính sách, hỗ trợ cải cách và tăng cường thể chế, quản lý dự án, đánh giá tác động dự án, phát triển tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, hành chính công, giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Hoạt động tư vấn của AMDI được định hướng theo nhu cầu cụ thể của khách hàng. AMDI luôn hướng đến thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác hiệu quả với tất cả các bên liên quan để đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả và bền vững.
  • Nghiên cứu và Xuất bản: Bên cạnh tư vấn và đào tạo, AMDI tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát hành các ấn phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau về quản lý và phát triển với mục đích cập nhật và mang đến cho các đối tác cũng như cộng đồng xã hội những công nghệ, kỹ thuật quản lý tiên tiến nhất đang được áp dụng trên thế giới. AMDI thường xuyên thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực: khoa học quản lý hiện đại, chính sách quản lý kinh tế xã hội, xây dựng và quản trị tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.
  • Đào tạo: Các khóa đào tạo của AMDI được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu cụ thể và đa dạng của học viên và được triển khai trong một môi trường học tập chuyên nghiệp. AMDI tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo để đảm bảo chương trình, tài liệu đào tạo được thiết kế phù hợp nhất với điều kiện thực tế của khách hàng. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của các giảng viên quốc tế sẽ được cộng hưởng và kết hợp nhuần nhuyễn với văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam để phát huy tối đa tính hiệu quả và thực tiễn của khóa học.

Tin Liên Quan