15/04/2024

VIỆN AMDI HỢP TÁC VỚI ARMAC TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU “QUAN ĐIỂM CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI HÀNH ĐỘNG BOM MÌN NHÂN ĐẠO TẠI VIỆT NAM”

Ngày 29/3/2024, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (Viện AMDI) và Trung tâm Hành động Bom mìn Khu vực ASEAN (ARMAC) đã ký kết Hợp đồng thực hiện “Nghiên cứu quan điểm của cộng đồng đối với hành động bom mìn nhân đạo tại Việt Nam” trong khuôn khổ hoạt động “Tăng cường Chương trình Hỗ trợ Nạn nhân tại các Quốc gia Thành viên ASEAN”. Theo kế hoạch, Nghiên cứu sẽ được triển khai trong 4 tháng tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, bắt đầu từ tháng 4/2024 và kết thúc vào tháng 8/2024.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm hiểu vai trò của cộng đồng đối với công tác rà phá, giáo dục nguy cơ bom mìn, hỗ trợ nạn nhân và quản lý vật chưa nổ. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm hiểu nhu cầu và quyền lợi của nạn nhân bom mìn và những người thân của họ để thiết kế các biện pháp can thiệp hiệu quả. Nghiên cứu cũng hướng đến cách tiếp cận có sự tham gia với mục tiêu tìm hiểu và thiết kế các hoạt động can thiệp và thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn nữa của cộng đồng và chính quyền địa phương trong công tác hành động bom mìn trong tương lai. 

Trong năm 2021, Viện AMDI đã thực hiện đánh giá cuối kỳ của UNDP về “Khảo sát thái độ, kiến thức và hành vi cuối kỳ về giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ ở Quảng Bình”, đây cũng là một thuận lợi giúp Viện AMDI triển khai hiệu quả nghiên cứu này. 

Hoạt động nghiên cứu mới này nằm trong định hướng phát triển các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế năm 2024 của Viện AMDI. Một lần nữa khẳng định sự tin tưởng của các đối tác quốc tế đối với Viện AMDI. 

Rà phá bom mìn 

(Ảnh Trung tâm hành động Bom Mìn Quảng Trị)


Tin Liên Quan