25/07/2019

Chiến lược đầu tư tối ưu nhằm giảm thiểu tác động của ngập lụt và biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng và cộng đồng tại Hà Nội


1. Thời gian: Tháng 02/2018 - Tháng 05/2019
2. Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
3. Mục tiêu:
- Xác định những lỗ hổng và thiếu hiệu quả trong các chương trình đầu tư và bảo trì cơ sở hạ tầng hiện tại, đặc biệt là liên quan đến biến đổi khí hậu và các vấn đề ngập lụt ảnh hưởng đến giao thông vận tải;
- Xây dựng các kịch bản ngập lụt trong tương lai ảnh hưởng đến khu vực đô thị trong khuôn khổ nghiên cứu với xác suất xảy ra dựa trên lượng mưa dự báo, dữ liệu có sẵn và dự báo biến đổi khí hậu;
- Xây dựng các phương pháp tiếp cận định tính để đánh giá tác động của ngập lụt đối với cộng đồng địa phương và lợi ích xã hội của việc phòng tránh ảnh hưởng của lũ lụt lên cơ sở hạ tầng đường bộ; Xác định các biện pháp kiểm soát ngập lụt khả thi và đánh giá chi phí cũng như lợi ích mà những biện pháp đó mang đến;
- Xây dựng mô hình tối ưu hóa nhiều giai đoạn để lập kế hoạch, chiến lược dài hạn và các kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu tác động của ngập lụt lên mạng lưới giao thông đô thị trong những kịch bản ngập lụt khác nhau. Đề xuất một tập hợp các chiến lược kinh tế và bền vững để đầu tư tránh ngập lụt và giảm thiểu mạnh thiệt hại do biến đổi khí hậu và đô thị hóa.
4. Hoạt động chính: Nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu, chi tiết những công việc mà AMDI thực hiện như sau:
(i) Đánh giá nhu cầu đào tạo và nâng cao nhân lực, và xem xét những chính sách cũng như dự án đầu tư hiện tại, bao gồm đánh giá tài liệu, thiết kế đánh giá nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực, báo cáo chuẩn bị và kế hoạch đào tạo.
(ii) Đánh giá ảnh hưởng của ngập lụt đến kinh tế - xã hội và các biện pháp giảm nhẹ:
- Thiết kế tài liệu đánh giá ảnh hưởng của ngập lụt và các biện pháp giảm nhẹ;
- Thiết kế bộ câu hỏi đánh giá và thông tin cần thu thập bao gồm dữ liệu định lượng và định tính cũng như các chỉ số thích hợp;
- Tiến hành đánh giá và hoàn thiện báo cáo đánh giá.
(iii) Áp dụng sơ bộ mô hình tối ưu hóa: Mô hình này sẽ được sử dụng để nghiên cứu các phương pháp hiệu quả về chi phí để giảm nhẹ thiệt hại do ngập lụt đến cơ sở hạ tầng giao thông tại thành phố Hà Nội. Sau đó sẽ so sánh và tích hợp các giải pháp đó với các kế hoạch cơ sở hạ tầng hiện tại của Sở Quy hoạch Đô thị Hà Nội.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)
- Viện Vật lý địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
- Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN)
- Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải (TDSI)
6. Đơn vị hưởng lợi:
7. Nhà tài trợ: Viện Hàn lâm Anh quốc
8. Ngân sách: 83.500 GHP

Tin Liên Quan