07/08/2018

Dự án Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng

Tên dự án: Dự án Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng

1.       Thời gian: tháng 7/2015 - tháng 5/2018

 2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu: Truyền cảm hứng và đào tạo thanh niên ở địa phương xây dựng và thực hiện các sáng kiến ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực thể chế cho chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các sáng kiến ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự để hình thành và dẫn dắt các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu; áp dụng sáng kiến tại 4 huyện mục tiêu.

4.       Hoạt động chính: AMDI cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các nhiệm vụ cụ thể dưới đây:

(i)         Tổ chức thực hiện khảo sát cơ sở về biến đổi khí hậu và thanh niên cho 4 huyện duyên hải;

(ii)       Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu và xác thực thông qua các báo cáo độc lập, các tài liệu lập kế hoạch cấp huyện và tham vấn với các cơ quan chính quyền cấp huyện

(iii)      Hỗ trợ đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu, lập bản đồ các tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái của huyện thông qua việc rà soát tài liệu và tổ chức các hội thảo tham vấn;

(iv)     Xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động ưu tiên các hoạt động có sự tham gia của các cán bộ trẻ;

(v)       Tổ chức chiến lược truyền thông giáo dục và thông tin tập trung cho chính quyền huyện Tiền Hải, các tổ chức quần chúng và đại diện cộng đồng bao gồm các phát hiện và đánh giá thông qua thiết kế các tài liệu truyền thông và tổ chức các hội thảo phổ biến;

(vi)     Xây dựng tài liệu quy trình đánh giá tổn thương và chia sẻ với 3 huyện duyên hải để nhân rộng kết quả dự án;

(vii)    Tập huấn cho cộng đồng về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI &MCD&CECR

6.       Đơn vị hưởng lợi: Các huyện thuộc Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình

7.       Nhà tài trợ: USAID

8.       Ngân sách: 1,035,193 USD (Tổng giá trị dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan