07/08/2020

Khảo sát Kiến thức, Thái độ và Hành vi (KAP) về nhận thức và nguồn thông tin liên quan đến chuẩn bị, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai

• Chủ đầu tư CARE International
• Quốc gia Việt Nam Khu vực dự án Tỉnh Thanh Hoá
• Vai trò tham gia √
Đơn vị tư vấn chính
• Giá trị hợp đồng 6.001 USD
• Nguồn tài trợ DIPECHO
• Thời gian thực hiện hợp đồng:
• Ngày bắt đầu 12/2010 - 01/2011
• Mô tả tóm tắt dự án
Mục tiêu tổng quát của dự án là cung cấp một cái nhìn tổng quan chung về kiến thức, thái độ, thực hành, nhận thức, tham gia vào quy hoạch CBDRM và các phương thức truyền tải thông điệp về giảm nhẹ rủi ro thiên tai đến các đối tượng thụ hưởng trong quá trình thực hiện dự án.
• Mô tả tóm tắt các hoạt động chính của dịch vụ tư vấn cung cấp bởi AMDI
(i) Xem xét các tài liệu liên quan đến khảo sát này, bao gồm báo cáo đánh giá dự án năm 2009-2010, báo cáo đánh gia CBDRM của Thanh Hóa năm 2010-2011, mẫu đơn DIPECHO, ma trận truyền thông và khung M&E cho những thông tin cơ bản của nhiệm vụ này. CARE sẽ gửi những tài liệu này đến tư vấn;
(ii) Soạn thảo và thảo luận với CARE về thiết kế phương pháp nghiên cứu và phương pháp lấy mẫu thống nhất;
(iii) Xây dựng kế hoạch khảo sát chi tiết cho toàn bộ hoạt động đánh giá (khảo sát KAP và nghiên cứu định tính) bao gồm chuẩn bị và thiết kế kỹ thuật, tập huấn thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu thực địa, nhập dữ liệu, làm sạch và phân tích dữ liệu, đồng thời báo cáo và trình bày báo cáo cuối cùng với CARE;
(iv) Đào tạo khảo sát viên từ các khu vực dự án;
(v) Chỉ đạo, phối hợp và giám sát nhóm thu thập dữ liệu thực địa;
(vi) Tư vấn chịu trách nhiệm giám sát công tác thu thập dữ liệu của 10 tình nguyện viên trong 5 ngày và tiến hành phỏng vấn sâu tại 3 xã;
(vii) Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu thu thập được từ 3 xã của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Phân tích sẽ chỉ ra các thông tin thống kê tổng thể về nhận thức, thái độ và hành vi của các nhóm mục tiêu. Dữ liệu sẽ được thống kê theo giới tính và so sánh sự can thiệp và kiểm soát ở mỗi tỉnh nhằm làm rõ những đóng góp thật sự mà dự án mang lại;
(viii) Phân tích dữ liệu định tính và thông tin từ KAP để xác định các yếu tố thành công liên quan đến tính bền vững của dự án, xây dựng thông điệp chính cho chiến lược vận động và truyền thông;
(ix) Viết một báo cáo tường thuật (không quá 40 trang gồm cả phụ lục) theo mẫu đã thoả thuận.

Tin Liên Quan