06/08/2018

Xây dựng khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

Tên dự án: Xây dựng khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

1.       Thời gian: tháng 10/2012 - tháng 6/2013

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu: Xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; Bổ sung và hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia đến năm 2020

4.       Hoạt động chính:

(i)         Rà soát tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia tại các Bộ, các tỉnh tập trung vào khung Giám sát và đánh giá (GS&ĐG) đến thời điểm gần nhất;

(ii)       Rà soát khung GS&ĐG quốc gia với các chỉ số được xây dựng gần nhất từ Dự án Quản lý rủi ro thiên tai để xây dựng một khung GS&ĐG tổng thể;

(iii)      Xây dựng công cụ và phương pháp: bộ khung, quy trình và sổ tay hướng dẫn, các công cụ web v.v được thiết lập/sử dụng tại Văn phòng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TW, các Bộ ngành và các tỉnh phục vụ cho việc GS&ĐG Chiến lược;

(iv)     Tập huấn cho cán bộ của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW, các bộ ngành và các tỉnh.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI

6.       Đơn vị hưởng lợi: Cán bộ về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cả nước.

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng thế giới (WB)/GFDRR, Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão - Bộ NN&PTNT.

8.       Ngân sách: 100,000 USD

Tin Liên Quan