07/08/2020

Xây dựng kế hoạch hành động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) cấp tỉnh

1. Thời gian: Tháng 01/2011-Tháng 03/2011
2. Địa điểm: Việt Nam, khảo sát tại Lào Cai và Nghệ An
3. Mục tiêu: AMDI đã hỗ trợ lập kế hoạch hành động cấp tỉnh cho dự án: Một kế hoạch hành động đơn giản về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, cùng với hướng dẫn triển khai trên phạm vi toàn quốc, đã được Trung tâm quản lý rủi ro thiên tai (DMC) kiểm nghiệm, thông qua và phổ biến trên cả nước; Lập kế hoạch hành động thí điểm ở hai tỉnh (Lào Cai & Nghệ An); Đưa nội dung hướng dẫn chuẩn bị kế hoạch hành động cấp tỉnh vào chương trình đào tạo ToT của Dự án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cấp quốc gia.
4. Hoạt động chính:
(i) Tham vấn với Trung tâm quản lý rủi ro thiên tai về yêu cầu đối với kế hoạch cho các tỉnh thí điểm, về những tài liệu cần có, cũng như kỳ vọng của Trung tâm trong việc cải thiện kế hoạch hành động
(ii) Tham vấn với các dự án giảm thiểu rủi ro thiên tai khác (UNDP, NDMP) nhằm xác định các hoạt động tương tự đã được thực hiện để hỗ trợ kế hoạch quản lý rủi ro
(iii) Rà soát các kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hiện có trong phạm vi tài liệu của JANI (cùng các thông tin được cập nhật từ các đối tác của JANI), kết hợp các nội dung về người yếu thế, đánh giá năng lực để đưa vào kế hoạch hành động trong các ấn phẩm của Tòa án lao động
(iv) Thảo luận với các thành viên của JANI về kinh nghiệm chuẩn bị kế hoạch hành động cấp xã/huyện/tỉnh và những yếu tố cần có để cải thiện khâu lập kế hoạch, cũng như soạn thảo thông tin đưa vào kế hoạch cấp tỉnh sao cho hiệu quả
(v) Dựa vào nội dung tham vấn và các tài liệu, xác định khung kế hoạch hành động và các bước cơ bản để làm công cụ thiết thực cho các cơ quan cấp tỉnh
(vi) Tổ chức hội thảo ở Lào Cai và Nghệ An để xác định điểm mạnh, hạn chế và lỗ hổng trong kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được thí điểm và nộp Trung tâm quản lý rủi ro thiên tai; hỗ trợ Ủy ban phòng chống lụt bão trung ương và các bên liên quan trong việc chuyển đổi từ lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai sang hướng quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, cung cấp dữ liệu đầu vào cho khung kế hoạch hành động thực tế (có thể kết nối tới 2, 3 hội thảo; hoặc 1 hội thảo có sự tham gia của 2 tỉnh)
(vii) Dự thảo kế hoạch hành động và hướng dẫn tư vấn cho các bên liên quan
(viii) Tổ chức phiên làm việc với Trung tâm quản lý rủi ro thiên tai để rà soát và phổ cập Kế hoạch hành động cùng với Hướng dẫn triển khai.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế (CECI)/ Sáng kiến mạng lưới vận động chính sách chung (JANI) và Trung tâm Quản lý rủi ro thiên tai (DMC)
7. Nhà tài trợ:
8. Ngân sách: 5.299 US$

Tin Liên Quan