07/08/2020

Xây dựng sổ tay hướng dẫn về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

1. Thời gian: Tháng 07/2011-Tháng 09/2011
2. Địa điểm: Việt Nam - khảo sát tại Thanh Hóa
3. Mục tiêu: AMDI đã xây dựng một cuốn sách hướng dẫn về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Cuốn sách này được xây dựng nhằm hướng dẫn các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động của chương trình Quốc gia Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở cấp huyện và cấp xã. Cuốn sách đã được bàn giao chính thức đến DMC nhằm hoàn thiện khuôn khổ CBDRM tại Việt Nam và thực hiện Chương trình Quốc gia CBDRM
4. Hoạt động chính:
(i) Sử dựng phiên bản cập nhật nhất của Hướng dẫn Quốc gia CBDRM cấp tỉnh (Bộ NN&PTNT thông qua phiên bản cập nhật ngày 12 tháng 07, 2011) và hướng dẫn kế hoạch hành động cấp tỉnh CECI để xây dựng một công cụ thực hành kế hoạch hành động cấp huyện/xã.
(ii) Tham vấn với các bên liên quan chính tham gia VCA cấp Quốc gia, đặc biệt là các chương trình NLRC, VNRC, DMC and CECI
(iii) Tiến hành khảo sát thực địa tại 2 xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là khu vực CARE đang hoạt động và tiếp thu các bài học từ quá trình VCA trước đây
(iv) Xây dựng một công cụ lập kế hoạch hành động cấp huyện/xã cho kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai cấp huyện/xã sử dụng thông tin biên soạn VCA từ các kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai cấp tỉnh/xã trước đó
(v) Gửi dự thảo cuốn sách hướng dẫn đã được xây dựng đến DMC và mạng lưới JANI để nhận góp ý. Rà soát dự thảo theo các góp ý nhận được và hoàn thiện dự thảo bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: CARE International, JANI và DMC
7. Nhà tài trợ:
8. Ngân sách: 4.000 US$

Tin Liên Quan