21/10/2019

Tư vấn đánh giá năng lực truyền thông vì sự phát triển của các bên liên quan đến cấp nước và vệ sinh nông thôn tại Việt Nam cho Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường n

1. Thời gian: Tháng 06/2011 - Tháng 10/2011
2. Địa điểm: Việt Nam
3. Mục tiêu: Tư vấn đánh giá năng lực truyền thông vì sự phát triển của các bên liên quan đến cấp nước và vệ sinh nông thôn nhằm phân tích khoảng cách hiện tại về Vệ sinh, nước sạch và môi trường tại Việt Nam; xây dựng kế hoạch truyền thông và đề xuất trong công tác cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn nhằm hỗ trợ đạt được các mục tiêu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia III.
4. Hoạt động chính:
• Mô tả tóm tắt các hoạt động chính của dịch vụ tư vấn cung cấp bởi AMDI
AMDI đảm nhận những hoạt động sau:
Nhiệm vụ 1: Thẩm định và đánh giá các dữ liệu hiện có
- Xem xét các tài liệu và dữ liệu Dịch vụ cấp nước nông thôn thu thập được từ các Bộ có liên quan;
- Xác định các số liệu không giống với Bộ, xác định những thông tin thiếu hụt liên quan đến mục tiêu lưu trữ của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch, vệ sinh và môi trường;
- Đánh giá nhu cầu của dân cư nông thôn mà không cải thiện nguồn nước và vệ sinh, và cung cấp những hoạt động tập trung vào địa lý.
Nhiệm vụ 2: Cung cấp bằng chứng và đề xuất các nguyên tắc của Chiến lược NCAP cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia III
- Đề xuất các công cụ và khuôn khổ truyền thông nhằm thu thập dữ liệu và đầu vào từ các bên liên quan của Chương trình Mục tiêu Quốc gia III;
- Phối hợp và tạo điều kiện cho các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, các nhà tài trợ, đối tác và chuyên gia;
Nhiệm vụ 3: Xây dựng chiến lược An toàn và vệ sinh nguồn nước NCAP giai đoạn 2011 - 2015
- Xây dựng một NCAP chi tiết, thích hợp và chi phí hiệu quả bao gồm 3 hợp phần: (1) Thay đổi hành vi và truyền thông thay đổi xã hội để cải thiện thái độ và thực tiễn cộng đồng; (2) Truyền thông vận động nhằm nâng cao sự quan tâm và hành động từ các nhà hoạch định chính sách các cấp để hỗ trợ WASH ở khu vực nông thôn, đặc biệt ở các khu vực khó tiếp cân; (3) Vận động xã hội kể kêu gọi hành động của các cơ quan và cá nhân trong khu vực nhà nước và tư nhân để hỗ trợ WASH và tạo ra môi trường thuận lợi cho WASH với mục tiêu giảm sự chênh lệch trong phạm vi bảo vệ của WASH;
- Xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART của NCAP và xây dựng thành một kế hoạch 5 năm;
- Tham vấn với các đối tác trong và ngoài nước, bao gồm các ý kiến và xây dựng can thiệp truyền thông phù hợp với bối cảnh địa phương và các nhóm mục tiêu, đặc biệt tập trung vào bối cảnh tụt hậu của các khu vực, hoàn thiện NCAP bao gồm tất cả góp ý và đầu vào.
Nhiệm vụ 4: Truyền thông
- Trình bày NCAP toàn diện tại một số hội thảo phổ biến cho các nhóm đối tượng và đối tác khác nhau (các Bộ chủ quản, truyền thông, tổ chức trong nước và quốc tế, v.v) để thông báo cho họ về các hoạt động truyền thông như là một phần của kế hoạch quốc gia để hỗ trợ đạt mục tiêu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia III.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
7. Nhà tài trợ: UNICEF
8. Ngân sách: 49.215 US$

Tin Liên Quan