29/07/2019

Thúc đẩy vai trò của tiên phong của Thanh niên trong thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng


1. Thời gian: Tháng 05/2015-Tháng 05/2018
2. Địa điểm: Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam
3. Mô tả tóm tắt về dự án
Dự án sẽ được triển khai tại 3 huyện thuộc 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng: Tiền Hải (Thái Bình), Cát Hải (Hải Phòng) và Giao Thủy (Nam Định) với mục tiêu:
1) Thanh niên địa phương có đam mê và đã được đào tạo phát triển và thực hiện các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).
2) Năng lực chuyên môn của cán bộ cấp huyện được tăng cường để triển khai các sáng kiến thích ứng với BĐKH.
3) Các tổ chức phi chính phủ địa phương và đại diện xã hội dân sự thể hiện năng lực tốt hơn để hình thành và triển khai các hoạt động thích ứng với BĐKH tại địa phương của họ.
4) Các sáng kiến phát triển cùng với đó là sự mở rộng, thể chế hóa và tái tạo của dự án thông qua các huyện mục tiêu.
4. Hoạt động chính:
Mô tả tóm tắt các hoạt động chính của dịch vụ tư vấn cung cấp bởi AMDI
Với những mục tiêu mà dự án mong muốn, AMDI phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng nhằm:
- Xây dựng mối quan hệ đối tác giữa khu vực phi chính phủ nhằm thúc đẩy nền tảng, sự tham gia và tiếp cận sáng tạo về thích ứng với BĐKH.
- Triển khai các can thiệp vào dự án theo từng giai đoạn. Chiến lược này sử dụng cơ chế Dự trữ Sinh quyển và cơ chế điều phối liên tỉnh để tăng cường hợp tác giữa các chính quyền địa phương.
- Triển khai các chương trình có cấu trúc để xây dựng năng lực của các tổ chức phi chính phủ địa phương và các tổ chức trung gian địa phương cho sự phát triển dài hạn.
- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch thích ứng với BĐKH ở cấp huyện phù hợp và được lồng ghép với Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội cấp huyện (SEDP).
- Trình diễn các phương án sinh kế thay thế thích ứng với BĐKH cấp huyện, sử dụng phương pháp tiếp cận doanh nghiệp trên bằng chứng, chú ý tới chuỗi giá trị địa phương.
• Kết quả/đầu ra:
Kết quả 1: Một bằng chứng nền về hỗ trợ các huyện được chọn trong việc thích ứng biến đổi khí hậu được phát triển, kết hợp với đánh giá tính dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, cấu trúc quản trị địa phương và vai trò và năng lực của thanh niên địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu
Kết quả 2: Năng lực của cán bộ cấp huyện về lập kế hoạch và triển khai sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu được tăng cường thông qua kết hợp tiếp cận có sự tham gia từ dưới lên và các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt
Kết quả 3: Thành niên tại các huyện dự án có kiến thức và kĩ năng để phát triển, làm chủ và dẫn dắt các sáng kiến, và được tiếp sức để đóng góp và thực hiện kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp địa phương
Kết quả 4: Các sáng kiến có tính thực tiễn cao giải quyết các thách thức biến đổi khí hậu được triển khai thành công tại một huyện, ưu tiên sự tham gia của thanh niên
Kết quả 5: Quá trình tham gia của thanh niên ở huyện Tiền Hải được tài liệu hóa, chia sẻ và nhân rộng hiệu quả ở 3 huyện vùng châu thổ đồng bằng sông Hồng được chọn, sử dụng cơ chế hợp tác liên tỉnh khu Dự trữ sinh quyển
Kết quả 6: Năng lực của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức địa phương được cải thiện để tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cấp huyện và cấp địa phương ở vùng châu thổ sông Hồng, và nhằm phát triển bền vững dài hạn
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ USAID
7. Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID
8. Ngân sách: 203.440 US$

Tin Liên Quan