07/08/2019

Xây dựng khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020


1. Thời gian: Tháng 10/2012-Tháng 11/2013
2. Địa điểm: Điện Biên, Ninh BÌnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng và Đồng Nai, Việt Nam
3. Mục tiêu: Xây dựng khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
4. Hoạt động chính:
(i) Phân tích thể chế hiện hành, bao gồm chính sách/luật liên quan đến cấu trúc tổ chức theo dõi và đánh giá để thực hiện khung theo dõi và đánh giá cấp quốc gia (Văn phòng thường trực của CCFSC, các Bộ và ban ngành) và cấp tỉnh;
(ii) Rà soát khung theo dõi và đánh giá quốc gia với các chỉ số phát triển thuộc dự án quản lý rủi ro thiên tai trong thời gian gần đây (tài trợ bởi UNDP) để xây dựng một khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược Quốc gia đến năm 2020 tại Văn phòng thưởng trực CCFSC, các Bộ, ban ngành và địa phương;
(iii) Xây dựng các công cụ và phương pháp luận, bao gồm khuôn khổ, quá trình và sổ tay, các công cụ web, v.v;
(iv) Tập huấn cho cán bộ của Văn phòng CCFSC, các Bộ và 10 tỉnh mục tiêu để sử dụng các công cụ và vận hành khung theo dõi và đánh giá để sát sao tiến độ thực hiện Chiến lược Quốc gia đến năm 2020.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ GFDRR
7. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới WB
8. Ngân sách: 98.651 US$

Tin Liên Quan