07/08/2020

Dự án đánh giá sau đào tạo và đánh giá hệ thống giám sát dựa vào cộng đồng "Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch" triển khai tại Việt Nam, tài trợ bởi USAID

1. Thời gian: Tháng 03/2012-Tháng 12/2012
2. Địa điểm: Cần Thơ, Kiên Giang, Quảng Trị, Hà Nam, Hưng Yên, Việt Nam
3. Mục tiêu: Sáng kiến cúm gia cầm và dịch cúm gia cầm USAID là dự án 3 năm (2009-2012) do Abt Associates Inc. thực hiện, nhằm xây dựng năng lực cho Chính phủ Việt Nam và các đối tác nhằm xác định, phòng ngừa và kiểm soát dịch cúm gia cầm ở cả động vật và con người.
4. Hoạt động chính:
- Tiến hành đánh giá tài liệu của dự án gồm 3 hợp phần: Thú y, sức khoẻ con người và truyền thông nhằm thay đổi hành vi ở 5 tỉnh dự án;
- Tiến hành khảo sát có cấu trúc (bảng câu hỏi, IDI, FGD) với 2.000 người tham gia tại Cần Thơ, Kiên Giang, Quảng Trị, Hà Nam, Hưng Yên để thu thập thông tin và đánh giá sau đào tạo;
- Phân tích dữ liệu, viết báo cáo và khuyến nghị.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Abt Associates
7. Nhà tài trợ: USAID
8. Ngân sách: 41.802 USD

Tin Liên Quan