21/10/2019

Nghiên cứu truyền thông rủi ro thiên tai tại khu vực đồng bằng và ven biển Việt Nam

1. Thời gian: Tháng 01/2012-Tháng 12/2014
2. Địa điểm: Cần Thơ, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Việt Nam
3. Mục tiêu:
Xác định những phương pháp hiệu quả để cải thiện và chia sẻ hiểu biết về biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến phát triển cũng như sự không chắc chắn giữa các bên liên quan làm cơ sở hỗ trợ giảm nhẹ rủi ro các nguy hiểm liên quan đến nước và cho phép các bên liên quan thích ứng với biến đổi khí hậu Để xác định những cách hiệu quả để cải thiện và chia sẻ những hiểu biết khác nhau về biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến phát triển và sự không chắc chắn giữa các bên liên quan làm cơ sở để hỗ trợ giảm nguy cơ các mối nguy hiểm liên quan đến nước và cho phép các bên liên quan thích ứng với biến đổi khí hậu trong các cộng đồng ven biển và đồng bằng tại 3 tỉnh Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ, Việt Nam.
4. Hoạt động chính:
(i) Đánh giá cách các đối tượng khác nhau (bao gồm, cán bộ, giáo viên và học sinh, người dân và các chuyên gia) hiểu về các loại, mức độ và nguồn gốc của các rủi ro và uncertainty liên quan đến nước và khí hậu;
(ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm các bên liên quan hiểu thêm về các rủi ro và uncertainty và cách ứng phó;
(iii) Tăng cường các công cụ truyền thông có sự tham gia của địa phương và cơ chế hỗ trợ chia sẻ kiến thức cho các bên liên quan ở địa phương về việc thay đổi rủi ro, uncertainties khí hậu và cơ chế ứng phó tiềm năng;
(iv) Kiểm tra khả năng áp dụng, hiệu quả và khảo sát những hạn chế cũng như lợi thế của các sản phẩm truyền thông và quy trình hỗ trợ học tập khác nhau được xây dựng cùng với đại diênh các bên liên quan tại các cộng đồng mục tiêu;
(v) Chia sẻ rộng rãi các phát hiện trong nghiên cứu rủi ro truyền thông với các đại diện từ cộng đồng duyên hải và đồng bằng khác, tập trung vào kết hợp các phát hiện nổi bật trong các chương trình giảm rủi ro thiên tai và chương trình hành động thích ứng của địa phương;
(vi) Tiến hành các cuộc đối thoại chính sách, đề xuất và kiến nghị thể chế cấp quốc gia nhằm nâng cao cách thức truyền thông rủi ro, từ đó cải thiện thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu, Khuôn khổ Kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu trong phát triển nông thôn và nông nghiệp đến 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu của các tỉnh duyên hải do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản.
(vii) Phổ biến tài liệu kết quả dự án rộng rãi trong nước, khu vực và thế giới.
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)
- Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS)
6. Đơn vị hưởng lợi: Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế Canada
7. Ngân sách: 49.215 US$

Tin Liên Quan