07/08/2018

Dự án Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng

Tên dự án: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và quản lý cho Dự án Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng

1.       Thời gian: tháng 4/2015 – tháng 12/2018

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu: Cải thiện công tác quản lý an toàn thực phẩm trong nước, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

4.       Hoạt động chính: AMDI cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các nhiệm vụ cụ thể dưới đây:

(i)      Hỗ trợ BQLDA trong việc quản lý tài chính, các hoạt động đấu thầu, hợp đồng và hành chính;

(ii)    Hỗ trợ thực hiện các hoạt động kỹ thuật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách về an toàn thực phẩm đặc biệt là các hoạt động liên quan đến hệ thống kiểm định, quản lý thông tin an toàn thực phẩm, giám sát an toàn thực phẩm, nhập khẩu và phân tích rủi ro;

(iii)   Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng cá bảng điểm xếp loại nhà hàng và thực hiện hệ thống chấm điểm nhà hàng;

(iv)  Hỗ trợ các hoạt động giám sát và kiểm định chất lượng nhà hàng và nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm;

(v)    Hỗ trợ cải thiện hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm (bao gồm năng lực đáp ứng);

(vi)  Tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực quản lý an toàn thực phẩm tại các địa điểm du lịch và tăng cường khả năng đánh giá các loại thực phẩm lần đầu tại Việt Nam (trước khi đưa ra thị trường);

(vii) Tổ chức và tham gia các khóa tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và hệ thống giám sát quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các tỉnh dự án.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI & IDRG

6.      Đơn vị hưởng lợi: Bộ Y tế; Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các Sở Y tế các tỉnh

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

8.       Ngân sách: 908,172 USD (Tổng giá trị gói thầu)

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan