07/08/2018

Dự án nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Công mở rộng

Tên dự án: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về an toàn thực phẩm ngành du lịch và doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Lào – Dự án nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Công mở rộng

1.       Thời gian: tháng 2/2014 – tháng 12/2016

2.       Địa điểm: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

3.       Mục tiêu:

- Hỗ trợ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Lào nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thông qua việc xây dựng hệ thống xếp hạng (thẻ điểm) cho các nhà hàng và các cơ sở sản xuất thực phẩm;

- Tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực cho các bên liên quan và hỗ trợ các đơn vị kiểm định độc lập triển khai việc áp dụng thẻ điểm trên quy mô lớn.

4.       Hoạt động chính:

(i)         Xây dựng hệ thống nâng cao công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua sử dụng các thẻ điểm và hệ thống tính điểm;

(ii)       Nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm cho ngành thực phẩm và du lịch;

(iii)      Tổ chức các khóa tập huấn cho khối tư nhân, công chức nhà nước và các thanh tra viên;

(iv)     Đánh giá chuẩn đoán (tiền kiểm) các khách sạn, nhà hàng và các doanh nghiệp chế biến thực phẩm liên quan và đưa ra các khuyến nghị (dựa trên kết quả tiền kiểm) cho doanh nghiệp để nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm;

(v)       Kiểm đnh các doanh nghiệp dựa trên thẻ điểm và hệ thống tính điểm.

(vi)     Tổ chức và tham gia các khóa tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm do dự án tổ chức.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI

6.       Đơn vị hưởng lợi: Bộ Y tế; Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm; các doanh nghiệp du lịch; nhà hàng; khách sản; công ty sản xuất thực phẩm.

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

8.       Ngân sách: 328,071 USD

 

Tin Liên Quan