07/08/2018

Tư vấn giám sát và đánh giá (M&E) dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập

Tên dự án: Tư vấn giám sát và đánh giá (M&E) dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập

1.       Thời gian: tháng 5/2018 – tháng 11/2022

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu: Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) cho dự án nhằm cung cấp thông tin kịp thời về tiến độ thực hiện dự án và thông tin phản hồi vào trong hệ thống để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của dự án.

4.       Hoạt động chính:

(i)                  Thu thập dữ liệu cơ cở cho tất cả các chỉ số có trong Khung kết quả và các chỉ số khác được xác định là thích hợp ;

(ii)                Thiết lập một hệ thống M&E cho dự án trên cơ sở Khung kết quả và Giám sát của dự án được trình bày trong Tài liệu thẩm định dự án (PAD);

(iii)               Triển khai vận hành hệ thống M&E;

(iv)              Xây dựng năng lực về M&E ở các cấp khác nhau.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI & INCLAM S.S (Tây Ban Nha) & APAVE

6.       Đơn vị hưởng lợi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – CPO)

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng thế giới (WB)

8.       Ngân sách: ~1,300,000 USD (Tổng ngân sách gói thầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan