07/08/2018

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Giám sát Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn thuộc Dự án Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước Mê Công

Tên dự án: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Giám sát Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn thuộc Dự án Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước Mê Công

1.       Thời gian: tháng 4/2016 – tháng 9/2018

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu: Phát triển năng lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cũng như các cơ quan liên quan trong việc quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới và rủi ro khí hậu, góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường.

4.       Hoạt động chính: AMDI cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các nhiệm vụ cụ thể dưới đây:

(i)      Cung cấp Hỗ trợ kỹ thuật và Tư vấn cho BQLDA thực hiện hai hợp phần 2 (Xây dựng mạng giám sát tài nguyên nước vùng biên giới với Campuchia và Lào ở lưu vực sông Mê Công và thiết lập hệ thống thông tin tài nguyên nước hiện đại cho vùng lưu vực sông Mê Công của Việt Nam ) và hợp phần 3 (Tăng cường mạng lưới khí tượng thủy văn, hệ thống dự báo và cảnh báo lũ ở Tây Nguyên);

(ii)    Hỗ trợ các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng và Giám sát;

(iii)   Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo, ngân sách, quản lý và giám sát tài chính dự án;

(iv)  Hỗ trợ BQLDA theo yêu cầu cho Hợp phần 1 liên quan đến quan trắc tài nguyên nước và khí tượng thủy văn;

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI & INCLAM S.S (Tây Ban Nha)

6.       Đơn vị hưởng lợi: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng thế giới (WB)

8.       Ngân sách: 6,178,414,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan