06/08/2018

Tên dự án: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong nghiên cứu và tổ chức sự kiện du lịch – Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT)

Tên dự án: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong nghiên cứu và tổ chức sự kiện du lịch – Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT)

1.       Thời gian: tháng 8/2013 – tháng 11/2015

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu:

- Tăng cường năng lực ngành du lịch thông qua lồng ghét các thực hành du lịch có trách nhiệm và tất cả các yếu tố về chính sách, lập kế hoạch, quản lý điểm đến, vận hành doanh nghiệp, giáo dục và tăng cường nhận thức ở cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh.

- Xây dựng năng lực cho Bộ VHTTDL và đặc biệt là Tổng cục Du lịch Việt Nam trong hoạch định, lập kế hoạch và thực hiện du lịch có trách nhiệm. 

4.       Hoạt động chính: AMDI cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các nhiệm vụ cụ thể dưới đây:

(i)      Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực của Tổng cục Du lịch Việt Nam và các Sở VHTTDL trong việc lập kế hoạch du lịch, thống kê du lịch và các thành viên tổ chức du lịch về du lịch có trách nhiệm, chương trình Bông sen xanh và tiếp thị.

(ii)    Hỗ trợ kỹ thuật quản lý điểm đến tập trung vào phát triển các sản phẩm du lịch trong vùng, xây dựng bản đồ phát triển, phát triển nguồn nhân lực, lập chiến lược tiếp thị và kế hoạch hành động cho các điểm chiến lược của cả nước;

(iii)   Nâng cấp cơ sở dữ liệu thống kê ngành du lịch;

 (iv)  Xây dựng, phổ biến và thực hiện các Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) lồng ghép với các tiêu chí du lịch có trách nhiệm;

(v)    Tăng cường năng lực cho các tổ chức du lịch ở cấp trung ương, vùng, tỉnh thông qua thúc đấy lập kế hoạch dài hạn; tham gia đối thoại công tư sửa đổi luật và các chính sách quan trọng để phát triển du lịch: tổ chức các chuyến thăm quan FAM cho các thành viên tổ chức du lịch; khảo sát và nghiên cứu; tổ chức hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (VITM); tham gia các hội chợ thương mại du lịch quốc tế; và tổ chức nhiều khóa đào tạo về tiếp thị trách nhiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

(vi)  Hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế cho Tổng cục Du lịch Việt Nam về tiếp thị và xúc tiến du lịch;

(vii) Nghiên cứu và cung cấp đầu vào phân tích chính sách và chiến lược du lịch.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI

6.       Đơn vị hưởng lợi: Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch Việt Nam, các Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các tổ chức đào tạo, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người nghèo, phụ nữ, người dân tộc thiểu số.

7.       Nhà tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU)

8.       Ngân sách: 859,166 EUR

Tin Liên Quan