06/08/2018

Tên dự án: Quỹ hỗ trợ kỹ thuật của Liên Minh Châu Âu (EU) cho Ngành Y tế (EUHF)

Tên dự án: Quỹ hỗ trợ kỹ thuật của Liên Minh Châu Âu (EU) cho Ngành Y tế (EUHF)

1.       Thời gian: tháng 3/2015 – tháng 9/2019

2.       Địa điểm: Việt Nam:

3.       Mục tiêu:

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các bên liên quan trong các lĩnh vực sau: (1) Tài chính y tế (2) Hệ thống thông tin y tế và năng lực quản lý dữ liệu và thống kê, (3) Lập ngân sách, kế hoạch và phân cấp quản lý y tế, (4) Đối thoại chính sách y tế, (5) Chất lượng dịch vụ y tế cũng như việc chứng nhận/triển khai/sử dụng và đánh giá dịch vụ dành cho các hộ nghèo và cận nghèo, (6) Quản lý ngành y tế và bảo hiểm (chống tham nhũng và minh bạch hóa), (7) Sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

- Quảng bá hình ảnh và thông tin của toàn bộ Chương trình hỗ trợ của EU cho ngành Y tế tại Việt Nam.

4.       Hoạt động chính:

(i)      Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực thể chế cho ngành y tế: soạn thảo và xuất bản các tài liệu nghiên cứu về định hướng chính sách;

(ii)    Hỗ trợ thực hiện các hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực: 1) Tài chính y tế (2) Hệ thống thông tin y tế và năng lực quản lý dữ liệu và thống kê, (3) Lập ngân sách, kế hoạch và phân cấp quản lý y tế, (4) Đối thoại chính sách y tế, (5) Chất lượng dịch vụ y tế (6) Quản lý ngành y tế và bảo hiểm , (7) Sức khỏe bà mẹ và trẻ em;

(iii)   Trao đổi và chia sẻ các hoạt động kỹ thuật và bài học kinh nghiệm giữa Việt Nam và EU;

(iv)  Hỗ trợ tăng cường năng lực cho cán bộ ngành y tế.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI & EPOS (Đức)

6.       Đơn vị hưởng lợi: Bộ Y tế; các Vụ Cục có liên quan; các Sở Y tế, các cơ sở Bảo hiểm/Y tế có liên quan; các tổ chức xã hội dân sự; Bộ Kế hoạch và Đầu Tư; Bộ Tài Chính.

7.       Nhà tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU)

8.       Ngân sách: 6,900,000 EUR (Tổng giá trị gói thầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan